© Fotograf Magnus Hartman
© Fotograf Magnus Hartman

Aikido är en fredlig kampkonst. Vi attackerar inte, utan lär oss istället att bemöta en attack genom att använda motpartens energi. Målet är att ta kontroll utan att vi själva eller angriparen skadas. Eftersom teknikerna arbetar med motpartens energi fungerar de effektivt oavsett om motparten egentligen är starkare än den som försvarar sig. Vi tränar på ett lekfullt sätt, samtidigt som vi lär oss om japansk tradition och respekt. Träningen är fysisk, men vi är rädda om varandra och anpassar träningen efter varje elevs förutsättningar. Det krävs inga förkunskaper och idividuella begränsningar är något att lära sig av snarare än ett hinder. Skador är ovanliga (betydligt färre än i de flesta bollsporter), men i terminsavgiften ingår försäkring hos Folksam. Försäkringen är giltig redan under de tre gratispassen.Information

Tid:

Söndagar 17:00 - 18:00

Plats:

Dojo Elvärket
Förrådsgatan 6
542 40 Mariestad

Kostnad:

Prova 3 pass gratis – därefter 300 kr per termin. (Halva priset för syskon och för vuxen som vill träna med sitt barn.)

Utrustning:

Oömma träningskläder
Traditionellt används en särskild dräkt kallad gi, de har fördelen att vara väldigt hållbara, men det går bra med vad som helst. Viktigt är att man kan röra sig och inte är alltför rädd om kläderna.

Intresseanmälan:

Klicka här för intresseanmälan

Vad aikido är

Aikido är en japansk kampsport. Träningen är både med och utan vapen. I aikidon har vi tre olika vapen. Svärd, stav och kniv.

Aikido lär dig att försvara dig utan att skada någon, om någon skulle vara elak mot dig.

Träningen är kul, och du tränar tillsammans med andra barn.

Om gruppen

I barngruppen tränar flera barn med varandra. Även föräldrar kan träna i gruppen, för att vara stöd för sina barn.

I gruppen finns det en lärare, och en annan vuxen som hjälper till.

Läraren heter Jörgen.

Medhjälparen heter Emelie.

Hur en träning går till

Vi tränar i ett rum med en mjuk matta, som ibland kallas för tatami. Längst in i rummet finns en vägg med ett foto på aikidons grundare. Den väggen kallas för shoumen.

Vi bugar ofta under träningen. Med att buga menas att luta överkroppen mot den person som du bugar mot. Sitter du ner ska du även lägga dina handflator mot golvet.

Då du kommer till träningen kan du klä om till träningskläder i omklädningsrumet. Du kan även klä om hemma, och åka till träningen i träningskläderna.

Då du kommer in i rummet där vi ska träna ska du ta av dig dina skor.

Då du kliver upp på mattan ska du buga mot väggen med fotografiet. Det är okej att fråga var fotografiet hänger, det är inte lätt att veta första gången.

Då träningen börjar sätter vi oss på knäna, i ett led. Läraren sitter framför ledet.

Först bugar vi mot väggen med fotografiet, efter att läraren vänt sig mot väggen och säger "shoumen ni rei" - "buga mot väggen med fotografiet". Du kan härma vad alla andra gör.

Sedan vänder läraren sig om, och så bugar vi mot läraren. Medan vi bugar säger vi "onegai shimasu" - "snälla, lär mig". Det är inte lätt att veta vad man ska säga i början, och det är helt okej att inte komma ihåg, och inte säga någonting alls.

Sedan börjar själva träningen. Först värmer vi upp. Läraren visar vad vi ska göra, och vi härmar läraren. Uppvärmningen kan till exempel vara en lek, eller olika övningar.

Sedan övar vi oftast på att falla. Det gör vi genom att göra speciella kullerbyttor. Läraren visar vad som du ska göra, och hjälper till om du behöver hjälp.

Sedan brukar vi oftast fortsätta med olika tekniker. Med tekniker menas vad man gör för att försvara sig.

Läraren visar på den andra vuxna personen vad uppgiften är. Då sitter du på ett led med alla andra barn, och tittar på. Förstår du inte är det helt okej att fråga.

Efter att läraren är färdig med att visa, börjar du träna. Det gör du med en annan person. Du frågar den personen om du får träna med denne, genom att buga mot denne, medan du säger "onegai shimasu". Precis som då vi bugade mot väggen är det helt okej att glömma vad man ska göra, och inte säga någonting alls.

Det kan också vara så att läraren säger att du ska träna i en grupp, och då visar han dig vad du ska göra.

Då träningen tar slut sätter vi oss i ledet igen. Vi bugar först mot väggen med fotografiet, efter att läraren vänt sig om och sagt "shoumen ni rei".

Sedan vänder läraren sig om igen, och då bugar du mot honom. Den här gången säger vi "domo arigatou gozaimasita" - tack så mycket". Det är okej att inte komma ihåg vad du ska säga.

Sedan är träningen slut. Då du går av mattan ska du buga mot väggen med fotografiet igen.

Du kan klä om i omklädningsrummet, eller åka hem i dina träningskläder. Du kan också duscha, om du skulle vilja.

En eller flera av dina föräldrar får vara med under din träning, om du vill. Antingen genom att titta på, eller genom att vara med och träna.

Du får alltid ställa frågor om du undrar någonting, eller inte förstår någonting. Om du känner att du inte vill fortsätta träna den dagen, så kan du prata med läraren, då behöver du inte fortsätta.

Gradering

Graderingssystem från 12:e till 7:e kyu
Träningens och graderingens syfte ska vara att främja varje elevs utveckling både fysiskt och psykiskt. Stor hänsyn ska tas till elevens förmåga avseende motorik, koordination, koncentrationsförmåga, social förmåga o.s.v.

Träningen ska bedrivas på ett lekfullt sätt.

Teknikerna ska anpassas till barn och ungdomars förutsättningar.

Vid utförande av tekniker ska betoning läggas på rörelse och balans.
S.k ledtekniker ska undvikas. Om ledtekniker görs ska dessa utföras med balansbrytning och om möjligt med modifierat grepp så att brytningar på leder undviks.

Eleverna fortsätter med ”vuxengraderna” när de nått 7:e kyu, oavsett ålder. Fr.o.m sitt 12:e levnadsår kan eleven övergå till vuxenträningen. När övergången sker och till vilken grupp avgörs utifrån elevens individuella förutsättningar och behov.

In English:

Aikido is a peaceful martial art. We don't attack, we learn how to meet an attack by using the attacker's energy. The aim is to take control, without you nor the attacker getting hurt. As the techniques work with the attacker's energy, they work no matter if the attacker is physically stronger or not.
We train in a playful manner, and at the same time we learn parts of Japanese tradition and respect.
The training is physical, but we take care of each other and adapt the training to each person's ability.
Injuries are rare, but everyone participating in the training is always covered by our insurance.Information

Time:

Sundays 17:00 - 18:00

Place:

Dojo Elvärket
Förrådsgatan 6
542 40 Mariestad

Cost:

The first three sessions are free of charge - after that 300 SEK per semester (Half price for siblings and for adults that wants to train with their kids.)

Equipment:

Training clothes
Traditionally aikido is trained in a uniform called gi. The gi's advantage is that it is very durable, but any clothes will do fine, for example sweatpants and t-shirt. Important is that you can move in your clothes and you're not to scared of damaging them. All other equipment necessary is already available in the dojo.

Expression of interest:

Click here (try three sessions for free)

What aikido is

Aikido is a Japanese martial art. We train both with and without weapons. There are three different kinds of weapons used. Swords, staffs and knifes.

Aikido teaches you to defend yourself without hurting anyone, if someone would attack you. The training is fun and you train together with other kids.

About the group

In our kid's group multiple kids train with each other. Parents are welcome to join, in order to support their kids in training.

In the group there is one teacher (called Sensei) and one other adult to help the teacher out.

Teacher's name is Jörgen.

Helper's name is Emelie.

What happens during a session

We're training in a room with a soft mat, which is sometimes called tatami. Furthest into the room, there's a wall with a photograph of aikido's founder. That specific wall is called shoumen.

We're often bowing during the training. With bowing means to lower the upper part of your body towards whomever you're bowing towards. If you're sitting down, you should place your palms on the floor.

You can switch into training clothings when you've arrived to the training. You can also dress at home, and go to the training while wearing your training clothings.

When you're walking into the room where we're training, you should take off your shoes.

When you're entering the mat, you should bow towards the wall with the photograph. It's OK to ask where the photograph is hanging, it's not easy to know the first time.

We start the training by sitting down on our knees, in a row. The teacher sits in front of the row.

Firstly we bow for the wall with the photograph. The teacher will turn around, and say "shoumen ni rei" - "bow towards the wall with the photograph". Then you all bow. You can easily see what others are doing, and mimic them.

Then the teacher will turn around, and then we bow towards the teacher. While bowing, we say "onegai shimasu" - "please teach me". It's not easy to remember what to say in the begining, and it's totally OK to forget, and not to say anything.

Then the actual training starts. Firstly by warming up. The teacher will show you what to do, and then we mimic the teacher. The warm-up could for example be a game, or different excersises.

Then we most often will practice how to fall. That is done by special somersaults. The teacher show you what you should do, and will help you if you need any help.

Then, mostly, we're continuing with different techniques. Techniques mean what one do to defend oneself.

The teacher show the task, on the adult helper. While the teacher is doing so, all the kids are sitting in a row, looking. If you don't understand, you're welcome to ask questions.

When the teacher is done demonstrating, you start training. You're most often training with another person. You're asking that person if they want to train with you, by bowing towards them, saying "onegai shimasu". Just as when bowing towards the wall, it's OK to forget what to do, and not say anything.

Sometimes the teacher instructs you to train in a group. The teacher will then show you what to do.

When the training ends, we're all sitting down in the row again. We're firstly bowing towards the wall with the photograph, after the teacher has turned around and said "shoumen ni rei".

Then the teacher will turn around again, and then you bow towards him. This time we're saying "domo arigatou gozaimasita" - "thank you so much". It's still OK not to remember the phrase.

After that the training is over. When leaving the mat, you should bow towards the wall with the photograph again.

You can switch clothes in the dressing room, or go home in your training clothings. You can also take a shower if you'd like to.

One or several of your parents may be with you during your training, if you'd like to. Either they can watch, or they can participate in the training with you.

You can always ask questions if you wonder anything, or if you don't understand something. If you're feeling like you don't want to participate more during the lesson, you can always talk with the teacher and be excused.

Grading

The grading system from the 12th to the 7th kyu.

The training's and the grading's purpose is to encourage each student's development, both physically, and mentally. There's a huge regard taken for the student's development regarding motor skills coordination, concentration, social skills, etc.

The training is running in a playful manner.

The techniques should be adapted for kid's and youth's conditions.

Emphasis must be put on movement, and balance. Techniques that concentrates on joints should be avoided. For those to be trained in a child group, concentration should lay in the balance break. And the grip should, if possible, be modified to avoid bending of joints.

The students will continue with the "adult grades" when they've reached 7th kyu, independently their age. From the year they turn 12, they can be transfered into the adult group. The student's individual conditions and needs will be taken in regards for deciding when the transfer will happen.